REGULAMIN 

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA WARUNKI PROWADZENIA SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO UNDARECORDS.COM ZWANEGO DALEJ „SKLEPEM” A OSOBĄ FIZYCZNĄ ZWANEJ DALEJ “KLIENTEM”.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

SKLEP PROWADZI SPRZEDAŻ TOWARÓW ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET. INFORMACJE NA TEMAT SWOJEJ OFERTY SKLEP ZAMIESZCZA NA STRONIE UNDARECORDS.COM. TAM RÓWNIEŻ ZNAJDUJE SIĘ ZAKŁADKA „REGULAMIN”, W KTÓREJ PODANE SĄ INFORMACJE IDENTYFIKACYJNE FIRMY, KTÓRA PROWADZI SKLEP, ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ NUMERY TELEFONÓW, ZA POMOCĄ KTÓRYCH KLIENT MOŻE KOMUNIKOWAĆ SIĘ ZE SKLEPEM.

SKLEP INTERNETOWY PROWADZONY JEST PRZEZ „JAH BLESS KAROL JASTRZĘBSKI” Z SIEDZIBĄ W GDYNI PRZY ULICY ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 4/18, 81-380, NIP: 5862330330, REGON: 369949971

MAIL: UNDAKAROL@GMAIL.COM

DO KORZYSTANIA Z USŁUG SKLEPU NIEZBĘDNY JEST DOSTĘP DO INTERNETU, KONTO POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ NUMER TELEFONU. KONTO POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ NUMER TELEFONU MUSZĄ BYĆ WŁASNOŚCIĄ KLIENTA REJESTRUJĄCEGO SIĘ W SKLEPIE. W CELU PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SERWISU, KOMPUTER UŻYTKOWNIKA MUSI OBSŁUGIWAĆ PLIKI TYPU „COOKIE”.

2. ZAKUPY W SKLEPIE.

PRZY KAŻDYM PRODUKCIE JEST OKREŚLONA JEGO CENA WRAZ Z PODATKIEM VAT I LICZBA DOSTĘPNOŚCI TOWARU W SKLEPIE. DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA WYSTAWIANY JEST PARAGON IMIENNY LUB FAKTURA VAT. FAKTURA VAT WYSTAWIANA JEST W CHWILI, GDY WSZYSTKIE TOWARY WYBRANE DO ZAMÓWIENIA SĄ SKOMPLETOWANE I GOTOWE DO WYSYŁKI, NA KWOTĘ ŁĄCZNĄ WSZYSTKICH KOSZTÓW UMÓWIONYCH Z KLIENTEM. FAKTURA TA STANOWI DOKUMENT UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

3. REGULAMIN PŁATNOŚCI PRZELEWY24

AKCEPTANT – ILEKROĆ W REGULAMINIE JEST MOWA O AKCEPTANCIE ROZUMIE SIĘ PRZEZ TO SPRZEDAWCĘ ORAZ ODBIORCĘ PŁATNOŚCI; ILEKROĆ W REGULAMINIE JEST MOWA O SPRZEDAWCY LUB ODBIORCY PŁATNOŚCI ROZUMIE SIĘ PRZEZ TO AKCEPTANTA.
UŻYTKOWNIK – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEBĘDĄCA OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, KTÓRA DOKONUJE ZAPŁATY ZA TOWARY LUB USŁUGI OFEROWANE PRZEZ AKCEPTANTA
SERWIS/SERWIS PRZELEWY24 – INTERNETOWY SERWIS USŁUGOWY, POŚREDNICZĄCYM W PRZEKAZYWANIU PŁATNOŚCI POMIĘDZY PŁATNIKIEM I AKCEPTANTEM.

PŁATNOŚCI MOGĄ PRZYJMOWAĆ W SERWISIE PRZELEWY24 NASTĘPUJĄCE STATUSY:
OCZEKUJĄCA – PŁATNOŚĆ OCZEKUJĄCA NA WPŁATĘ,
WERYFIKOWANA – PŁATNOŚĆ WPŁACONA, PODLEGAJĄCA DODATKOWEJ WERYFIKACJI ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA,
DO WYKORZYSTANIA/PRZEDPŁATA – PŁATNOŚĆ OPŁACONA, KTÓRA OCZEKUJE NA PRZEKAZANIE POTWIERDZENIA DO SPRZEDAWCY,
DOKONANA – PŁATNOŚĆ OPŁACONA I POTWIERDZENIE WYSŁANE DO SPRZEDAWCY,
BŁĘDNA – PŁATNOŚĆ ZAKOŃCZONA BŁĘDEM ZWRÓCONYM PRZEZ INSTYTUCJĘ POŚREDNICZĄCĄ LUB BEZ POPRAWNEJ WPŁATY.
ZWRÓCONA – ZWRÓCONA KLIENTOWI Z KONTA SERWISU
PANEL TRANSAKCYJNY –  PANEL DOSTĘPNY DLA PŁATNIKA W CELU WYBORU FORMY PŁATNOŚCI ORAZ PRZEKIEROWANIA DO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ.
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – DOSTAWCA USŁUG PŁATNICZYCH LUB INNY PODMIOT, ZA KTÓREGO POŚREDNICTWEM PŁATNIK PRZEKAZUJE PAYPRO SA (PAYPRO) ŚRODKI PIENIĘŻNE DLA CELÓW ZAPŁATY AKCEPTANTOWI, W SZCZEGÓLNOŚCI AGENT PŁATNICZY, BANK, CENTRUM AUTORYZACYJNO – ROZLICZENIOWE, OPERATOR POCZTOWY, BIURO USŁUG PŁATNICZYCH.
DZIEŃ ROBOCZY – (DZIEŃ ROBOCZY DOSTAWCY ODBIORCY) – DZIEŃ W GODZINACH PRACY DIALCOM24, PAYPRO Z WYJĄTKIEM SOBÓT, NIEDZIEL, ŚWIĄT ORAZ DNI WOLNYCH OD PRACY, W KTÓRYM DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ PROWADZI JEDNOSTKA DIALCOM24., PAYPRO WYKONUJĄCA CZYNNOŚCI PRZEWIDZIANE POSTANOWIENIEM REGULAMINU ODWOŁUJĄCYM SIĘ DO OKREŚLENIA „DZIEŃ ROBOCZY”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. SERWIS PRZELEWY24 JEST WYKORZYSTYWANY PRZEZ FIRMĘ PAYPRO SA, UL. KANCLERSKA 15, 60-327 POZNAŃ, TEL. +48 (61) 642 93 44, WWW: WWW.PRZELEWY24.PL, E-MAIL: SERWIS@PRZELEWY24.PL. PAYPRO SA – WPISANA JEST DO KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ DO REJESTRU KRAJOWYCH INSTYTUCJI PŁATNICZYCH PROWADZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO POD NUMEREM PODMIOTU W UKNF IP24/2014
2. SERWIS PRZELEWY24 UDOSTĘPNIA KLIENTOM RÓŻNORODNE METODY WYKONYWANIA PŁATNOŚCI, PRZYJMUJE PŁATNOŚCI KLIENTÓW, POTWIERDZA SPRZEDAWCY ZREALIZOWANIE PŁATNOŚCI I PRZEKAZUJE TE PŁATNOŚCI NA KONTO SPRZEDAWCY.
3. KAŻDA PŁATNOŚĆ INICJOWANA W SERWISIE PRZELEWY24 OTRZYMUJE NIEPOWTARZALNY NUMER PŁATNOŚCI ORAZ HASŁO NADAWANE PRZEZ SERWIS. KLIENT WINIEN ZACHOWAĆ TEN NUMER I HASŁO DLA CELÓW KONTROLI STANU TEJ PŁATNOŚCI, ZAPŁATY POPRZEZ PRZEDPŁATĘ POWSTAŁĄ Z TEJ PŁATNOŚCI ORAZ REKLAMACJI PŁATNOŚCI.
4. KAŻDA WPŁATA DOKONANA NA JEDNO Z KONT BANKOWYCH PAYPRO LUB JEJ AGENTA PŁATNICZEGO JEST DEDYKOWANA NA REALIZACJĘ WYŁĄCZNIE TEJ PŁATNOŚCI, KTÓREJ NUMER ZOSTAŁ WPROWADZONY JAKO TYTUŁ WPŁATY. W PRZYPADKU PODANIA W TYTULE PRZELEWU BŁĘDNEGO NUMERU PŁATNOŚCI DIALCOM24, PAYPRO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CEL, NA JAKI PÓJDĄ WPŁACONE ŚRODKI.
5. NA WYKONANIE PŁATNOŚCI W SERWISIE KLIENT OTRZYMUJE WSKAZANY W PANELU TRANSAKCYJNYM CZAS. W TYM OKRESIE SERWIS OCZEKUJE NA POTWIERDZENIE WYKONANIA PŁATNOŚCI. PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA SERWIS INFORMUJE KLIENTA I SYSTEM AKCEPTANTA O POPRAWNYM WYKONANIU PŁATNOŚCI.
6. POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI W SERWISIE PRZELEWY24 ZAPEWNIAJĄ INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE:
A) DLA PŁATNOŚCI PRZY POMOCY KART PŁATNICZYCH LUB PORTFELA ELEKTRONICZNEGO – SERWERY OPERATORÓW TYCH PŁATNOŚCI, WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SERWISEM PRZELEWY24
B) DLA PŁATNOŚCI PRZELEWEM – BANKOWE PROGRAMY AUTOMATYZACJI PRZELEWÓW LUB WŁASNE PROGRAMY KONTROLI HISTORII KONT BANKOWYCH SERWISU.
7. SERWIS NIE GWARANTUJE REALIZACJI PŁATNOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM W PRZYPADKU NIEDZIAŁANIA SYSTEMU INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ, PRZERW TECHNICZNYCH LEŻĄCYCH PO STRONIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ, PRÓBY REALIZACJI PŁATNOŚCI POZA GODZINAMI KSIĘGOWANIA PRZELEWÓW WEWNĘTRZNYCH DANEGO BANKU LUB ZMIAN REALIZOWANYCH PO STRONIE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA DZIAŁANIE SERWISU. ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZYCH OKOLICZNOŚCI PRZYSŁUGUJĄ PŁATNIKOWI WOBEC INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ, ZGODNIE Z UMOWĄ ZAWARTĄ PRZEZ PŁATNIKA Z INSTYTUCJĄ POŚREDNICZĄCĄ ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA.
8. SERWIS NIE GWARANTUJE REALIZACJI PŁATNOŚCI W CZASIE RZECZYWISTYM W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ PODCZAS REALIZACJI PŁATNOŚCI DO INSTRUKCJI WIDOCZNYCH W PANELU TRANSAKCYJNYM ORAZ NA STRONACH INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH.
9. SERWIS PRZELEWY24 NIE UDOSTĘPNIA DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH (OSOBOWYCH, ADRESOWYCH, FIRMOWYCH) KLIENTÓW, ZGROMADZONYCH W SERWISIE. DANE TE SĄ WYKORZYSTYWANE TYLKO W PRZYPADKU ZWROTU NALEŻNOŚCI LUB REKLAMACJI I TYLKO DO REALIZACJI TYCH OPERACJI.
10. POŚREDNICTWO SERWISU PRZELEWY24 W PRZEKAZYWANIU PŁATNOŚCI PŁATNIKÓW POPRZEZ KONTA SERWISU NIE UPOWAŻNIA PŁATNIKÓW DO DOCHODZENIA ODSETEK OD WPŁAT UMIESZCZONYCH TYMCZASOWO NA KONTACH SERWISU.
11. KLIENTEM SERWISU MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEBĘDĄCA OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓREJ USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ.
12. SERWIS PRZELEWY24 NIE JEST STRONĄ UMOWY ANI STOSUNKÓW PRAWNYCH POMIĘDZY PŁATNIKIEM A AKCEPTANTEM W SZCZEGÓLNOŚCI UMOWY SPRZEDAŻY I Z TYCH TYTUŁÓW NIE PONOSI ŻADNYCH ODPOWIEDZIALNOŚCI. W SZCZEGÓLNOŚCI NIE PONOSI ON ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ AKCEPTANTA, JAK I WOBEC AKCEPTANTA ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ PŁATNIKA.
13. KOSZT ZWROTU BŁĘDNEJ WPŁATY ORAZ PRZEDPŁATY UTWORZONEJ PRZELEWEM WYNOSI 2 ZŁ (DWA ZŁOTE). W PRZYPADKU BŁĘDNEJ WPŁATY LUB PRZEDPŁATY WYKONANEJ PRZEZ PŁATNIKA POCZTOWYM PRZEKAZEM PIENIĘŻNYM KOSZT ZWROTU ZWIĘKSZA SIĘ O OPŁATĘ PRZEKAZU PIENIĘŻNEGO NA ADRES POCZTOWY PŁATNIKA, WG CENNIKA POCZTY POLSKIEJ. W PRZYPADKU BŁĘDNEJ WPŁATY LUB PRZEDPŁATY WYKONANEJ PRZEZ PŁATNIKA KARTĄ PŁATNICZĄ KOSZT ZWROTU WYNOSI 2,9 % WARTOŚCI PRZEDPŁATY. W PRZYPADKU ZWROTU BŁĘDNEJ WPŁATY LUB PRZEDPŁATY NA KONTO ZA GRANICĄ POLSKI, KOSZT PRZELEWU POKRYWA ODBIORCA.
PRZEDPŁATY
PŁATNIK MOŻE ZAPŁACIĆ W SERWISIE PRZEDPŁATĄ UTWORZONĄ W DANYM SKLEPIE. W TYM CELU PO WYBRANIU TOWARU (USŁUGI) MUSI ZAPAMIĘTAĆ NUMER PŁATNOŚCI I HASŁO WSKAZYWANE NA STRONIE PŁATNOŚCI SERWISU. NASTĘPNIE NALEŻY WPŁACIĆ POTRZEBNĄ KWOTĘ W DOWOLNY SPOSÓB NA DOWOLNE KONTO SERWISU PRZELEWY24 PODAJĄC JAKO TEMAT WPŁATY – NUMER PŁATNOŚCI.
SERWIS MOŻE UTWORZYĆ PRZEDPŁATĘ AUTOMATYCZNIE Z PŁATNOŚCI DOKONANEJ PRZEZ KLIENTA, JEŚLI POTWIERDZENIE WYKONANIA TEJ PŁATNOŚCI DOTARŁO DO SERWISU PO CZASIE OCZEKIWANIA. WÓWCZAS PŁATNIK MOŻE WYKORZYSTAĆ TĘ PRZEDPŁATĘ DO ZAPŁATY POWTARZAJĄC ZAKUP. JEŚLI PRZEDPŁATA TAKA NIE POWSTANIE W SERWISIE W CIĄGU 2 GODZIN OD CZASU ROZPOCZĘCIA PŁATNOŚCI W SERWISIE, PŁATNOŚĆ TĘ NALEŻY REKLAMOWAĆ PERSONELOWI SERWISU.
WPŁATY W URZĘDZIE POCZTOWYM REALIZOWANE SĄ W CIĄGU 1 DNIA ROBOCZEGO OD MOMENTU POJAWIENIA SIĘ WPŁATY NA RACHUNKU BANKOWYM PRZELEWY24.
PRZEDPŁATA MOŻE BYĆ UŻYTA PRZEZ PŁATNIKA DO REALIZACJI PŁATNOŚCI TYLKO WÓWCZAS, JEŚLI KWOTA PRZEDPŁATY JEST RÓWNA KWOCIE ZAKUPU. UŻYCIE PRZEDPŁATY JAKO FORMY PŁATNOŚCI WYMAGA ZNAJOMOŚCI NUMERU PŁATNOŚCI I HASŁA TEJ PRZEDPŁATY.
STAN PRZEDPŁATY MOŻNA SPRAWDZAĆ NA STRONIE SERWISU: HTTPS://SECURE.PRZELEWY24.PL/PRZEDPLATA
PRZEDPŁATA MOŻE ZOSTAĆ AUTOMATYCZNIE PRZEKAZANA DO OKREŚLONEGO AKCEPTANTA, BEZ KONIECZNOŚCI INGERENCJI PŁATNIKA, JEŚLI JEST TO ZGODNE Z DODATKOWYMI USTALENIAMI POMIĘDZY PŁATNIKIEM A SERWISEM.
PRZEDPŁATA PŁATNIKA NIE WYKORZYSTANA W CIĄGU 30 DNI OD DATY POJAWIENIA SIĘ NA KONCIE BANKOWYM SERWISU JEST ZWRACANA KLIENTOWI Z POTRĄCENIEM KOSZTÓW ZWROTU. PŁATNIK MOŻE WYSTĄPIĆ O NATYCHMIASTOWY ZWROT PRZEDPŁATY.

§ 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. PRAWO DOCHODZENIA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM ROSZCZEŃ, WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA Z USŁUG SPÓŁKI, PRZYSŁUGUJE PO WYCZERPANIU DROGI POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO, ZGODNIE Z PAR.2.
2. DLA WSZELKICH SPORÓW WYNIKŁYCH Z REGULAMINU, JAK I WSZELKICH STOSUNKÓW PRAWNYCH WYNIKAJĄCYCH Z CZYNNOŚCI DOKONYWANYCH W CELU JEJ WYKONANIA, WYŁĄCZNIE WŁAŚCIWY JEST SĄD WŁAŚCIWY DLA SIEDZIBY PAYPRO.
3. CZYNNOŚCI DOKONYWANE W RAMACH SERWISU PRZELEWY24 NIE MAJĄ CHARAKTERU CZYNNOŚCI BANKOWYCH. PRZYSTĄPIENIE DO SERWISU NIE JEST ZWIĄZANE Z OTWARCIEM RACHUNKU BANKOWEGO W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO (USTAWA Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. – KODEKS CYWILNY, DZ. U. Z 1964 R., NR 16, POZ. 93 Z PÓŻN. ZM.) ORAZ USTAWY Z 29 SIERPNIA 1997 R. – PRAWO BANKOWE (DZ. U. Z 1997 R. NR 140, POZ. 939).
4. ZABRONIONE JEST WYKORZYSTYWANIE SERWISU DO OBSŁUGI PŁATNOŚCI ZA SPRZEDAŻ TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG NIEZGODNYCH Z PRZEPISAMI PRAWA, W SZCZEGÓLNOŚCI NARUSZAJĄCYCH PRAWA WŁASNOŚCI OSÓB TRZECICH, JAK RÓWNIEŻ NIE DOPUSZCZONYCH DO OBROTU HANDLOWEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ, JAK I WYKORZYSTYWANIE DO OBSŁUGI PŁATNOŚCI Z TYTUŁU DOSTĘPU DO TREŚCI PORNOGRAFICZNYCH.
5. OSOBY WYKONUJĄCE PŁATNOŚCI POPRZEZ SERWIS PRZELEWY24 WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PAYPRO SA, UL. KANCLERSKA 15, 60-327 POZNAŃ ORAZ SPÓŁKĘ DIALCOM24 SP. Z O.O., UL. KANCLERSKA 15, 60-327 POZNAŃ, W CELACH ZWIĄZANYCH WYŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SERWISU.
6. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z 29 SIERPNIA 1997 ROKU O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (DZ.U. NR 133, POZ. 883) JEST PAYPRO ORAZ DIALCOM24.
7. OSOBY WYKONUJĄCE PŁATNOŚCI PRZEZ SERWIS PRZELEWY24 WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA OTRZYMANIE POTWIERDZENIA PŁATNOŚCI W FORMIE MAILA, O KTÓREGO TREŚCI I ZAWARTOŚCI DECYDUJE WYŁĄCZNIE SERWIS PRZELEWY24.

4. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

ZAMÓWIENIA REALIZOWANE SĄ W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

TERMIN DOSTAWY ZAMÓWIONEGO TOWARU UZALEŻNIONY JEST OD ILOŚCI DNI ROBOCZYCH JAKIE POTRZEBNE SĄ OD MOMENTU POTWIERDZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO CHWILI SKOMPLETOWANIA ZAMÓWIONEGO TOWARU, PRZYGOTOWANIA GO DO WYSYŁKI ORAZ CZAS JAKI POTRZEBNY JEST NA DOSTARCZENIE TOWARU DO ZAMAWIAJĄCEGO. W PRZYPADKU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ TERMIN REALIZACJI WYNOSI ZAZWYCZAJ OKOŁO 3 DNI ROBOCZYCH LICZĄC OD DNIA WYSŁANIA PRZEZ SKLEP INFORMACJI O POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI Z ZASTRZEŻENIEM PKT 4.

ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE DO GODZINY 12:00 KAŻDEGO DNIA ROBOCZEGO REALIZOWANE SĄ TEGO SAMEGO DNIA Z ZASTRZEŻENIEM PKT 4 I DOTYCZY TO PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH W DANEJ CHWILI W SKLEPIE.

JEŻELI STRONY NIE USTALIŁY INNEGO TERMINU I CZASU DOSTAWY PRZYJMUJE SIĘ, IŻ TERMINOWA DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU NIE POWINNA NASTĄPIĆ PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 30 DNI ROBOCZYCH LICZĄC OD DNIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA EWENTUALNYCH PRZESZKÓD W TERMINOWEJ REALIZACJI ZLECENIA, KLIENT ZOSTANIE POINFORMOWANY O TYM FAKCIE ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH ZMIANY LUB ANULACJI ZLECENIA, NIE PÓŹNIEJ NIŻ W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

W PRZYPADKU TOWARÓW OZNACZONYCH „NA ZAMÓWIENIE” CZAS OCZEKIWANIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA JEST USTALANY Z KLIENTEM INDYWIDUALNIE I UZALEŻNIONY JEST OD DOSTĘPNOŚCI OKREŚLONYCH TOWARÓW W SKLEPIE O CZYM KLIENT JEST INFORMOWANY PRZED ZAWARCIEM UMOWY.

KOSZT DOSTAWY UZALEŻNIONY JEST OD WAGI, WYMIARÓW PRODUKTU ORAZ SPOSOBU DOSTAWY ZAMAWIANEGO PRODUKTU, KTÓRY ZOSTANIE WYBRANY PRZEZ KLIENTA. KOSZT DOSTAWY JEST USTALANY KAŻDORAZOWO W PROCESIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA.

SKLEP ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTARCZYĆ PRODUKT BEZ WAD.

JEŻELI DANA RZECZ, WYSTAWIONA PRZEZ SKLEP NA SPRZEDAŻ, OBJĘTA JEST GWARANCJĄ, BĘDZIE ONA OKREŚLONA WRAZ Z ZASADAMI JEJ REALIZACJI W OPISIE DANEJ RZECZY, NA JEJ PODSTRONIE.

W PRZYPADKU WYBORU PRZEZ KLIENTA SPOSOBU PŁATNOŚCI PRZELEWEM LUB KARTĄ PŁATNICZĄ, CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA LICZONY JEST OD DNIA UZNANIA RACHUNKU BANKOWEGO LUB KONTA ROZLICZENIOWEGO SPRZEDAWCY.

5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

KLIENT MA PRAWO ODSTĄPIĆ OD NINIEJSZEJ UMOWY W TERMINIE 14 DNI BEZ PODANIA JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY I BEZ PONOSZENIA KOSZTÓW. JEDNAKŻE JEŻELI KLIENT WYBRAŁ SPOSÓB DOSTARCZENIA PRODUKTÓW INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SKLEP, SKLEP NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KLIENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW.

ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KLIENT MUSI POINFORMOWAĆ SKLEP O SWOJEJ DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA (NA PRZYKŁAD PISMO WYSŁANE POCZTĄ, LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ) I NAJPÓŹNIEJ DO 14 DNI OD DNIA ODEBRANIA PRODUKTÓW ODESŁAĆ JE.

KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, JEDNAK NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE. WZÓR FORMULARZA ZNAJDUJE SIĘ POD REGULAMINEM.

KLIENT NIE POSIADA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU UMÓW: A) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PRODUKT NIEPREFABRYKOWANY, WYPRODUKOWANY WEDŁUG SPECYFIKACJI KLIENTA LUB SŁUŻĄCY ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB, B) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PRODUKT ULEGAJĄCY SZYBKIEMU ZEPSUCIU LUB MAJĄCY KRÓTKI TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA, C) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST PRODUKT DOSTARCZANY W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, KTÓREGO PO OTWARCIU OPAKOWANIA NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUB ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU, D) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ RZECZY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI RZECZAMI, E) W KTÓREJ KLIENT WYRAŹNIE ŻĄDAŁ, ABY PRZEDSTAWICIEL SKLEPU DO NIEGO PRZYJECHAŁ W CELU DOKONANIA PILNEJ NAPRAWY LUB KONSERWACJI; JEŻELI SKLEP ŚWIADCZY DODATKOWO INNE USŁUGI NIŻ TE, KTÓRYCH WYKONANIA KLIENT ŻĄDAŁ, LUB DOSTARCZA PRODUKTY INNE NIŻ CZĘŚCI ZAMIENNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NAPRAWY LUB KONSERWACJI, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJE KLIENTOWI W ODNIESIENIU DO DODATKOWYCH USŁUG LUB RZECZY; F) W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ NAGRANIA DŹWIĘKOWE LUB WIZUALNE ALBO PROGRAMY KOMPUTEROWE DOSTARCZANE W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU, G) O DOSTARCZANIE DZIENNIKÓW, PERIODYKÓW LUB CZASOPISM, Z WYJĄTKIEM UMOWY O PRENUMERATĘ,

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY A) W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY SKLEP ZWRACA KLIENTOWI WSZYSTKIE OTRZYMANE OD KLIENTA PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTARCZENIA PRODUKTY (Z WYJĄTKIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANEGO PRZEZ KLIENTA SPOSOBU DOSTARCZENIA INNEGO NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ SKLEP), NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM SKLEP ZOSTANIE POINFORMOWANY O KLIENTA DECYZJI O WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY. ZWROTU PŁATNOŚCI SKLEP DOKONUJE PRZY UŻYCIU TAKICH SAMYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI, JAKIE ZOSTAŁY PRZEZ KLIENTA UŻYTE W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ŻE KLIENT WYRAŹNIE ZGODZI SIĘ NA INNE ROZWIĄZANIE. W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PONOSI KLIENT ŻADNYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z TYM ZWROTEM.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 2014 POZ. 121) ORAZ PRZEPISY USTAWY O PRAWIE KONSUMENTA (DZ.U. 2014 POZ. 827).

 

SKŁADANIE REKLAMACJI

1. W CELU ZŁOŻENIA REKLAMACJI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI KROKAMI:1. JEŻELI CHCESZ ZAREKLAMOWAĆ TOWAR, POINFORMUJ NAS TELEFONICZNIE LUB PISEMNIE POPRZEZ E MAIL ZAŁĄCZAJĄC ZDJĘCIA WADLIWEGO PRODUKTU. JEŚLI POTWIERDZIMY KONIECZNOŚĆ ODESŁANIA PRODUKTU POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI KROKAMI.

2. FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI
WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ FORMULARZ REKLAMACJI, DOŁĄCZ GO DO PRZESYŁKI ORAZ PRZEŚLIJ E-MAILEM NA UNDAKAROL@GMAIL.COM

3. ODESŁANIE PRODUKTU
SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ PROSIMY O ODESŁANIE PRODUKTU WRAZ ZE WSZYSTKIMI JEGO AKCESORIAMI ORAZ KOPIĄ FAKTURY/PARAGONU ZAKUPU.UWAGA! W PRZYPADKU ODESŁANIA PRODUKTU Z DARMOWĄ WYSYŁKĄ PRZY ZWROCIE POTRĄCAMY KOSZT WYSYŁKI.

4. WYSYŁKA
REKLAMOWANY PRODUKT NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

OGNIEM I PIECEM

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 87

81-389 GDYNIA

ZWROT TOWARU

ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, MASZ 14 DNI NA ZWROT TOWARU. ABY ODSTĄPIĆ OD UMOWY I ZWRÓCIĆ ZAKUPIONY U NAS PRODUKT WYDRUKUJ I WYPEŁNIJ NIEZBĘDNY FORMULARZ ZWROTU I WYŚLIJ GO NA NASZ ADRES WRAZ ZE ZWRACANYM PRODUKTEM/PRODUKTAMI:

OGNIEM I PIECEM

UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 87

81-389 GDYNIA

DO PACZKI Z OŚWIADCZENIEM I ZWRACANYM PRODUKTEM/PRODUKTAMI DOŁĄCZ TAKŻE WSZYSTKIE OTRZYMANE Z NIM/NIMI AKCESORIA ORAZ PARAGON LUB FAKTURĘ.